سکه مس ، طغرل تگین و غازی بن مودود بن زنگی ، زنگیان موصل اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، طغرل تگین و غازی بن مودود بن زنگی ، زنگیان موصل ، محل ضرب محدوده موصل ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۷۱ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۴۰
رنگ : مسی با لکه ای سیاه و زنگار نارنجی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها :