سکه مس ، مظفر الدین ابو سعید کوکبری بن علی ، اتابکان اربل(بنی بکتکین ) اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، مظفر الدین ابو سعید کوکبری بن علی ، اتابکان اربل(بنی بکتکین )، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب محدوده (۵۸۶ -۶۳۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۲۱۳۰۸
رنگ : مسی با زنگار
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :