سکه مس ، مظفر الدین ابو سعید کوکبری بن علی ، اتابکان اربل(بنی بکتکین ) اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، مظفر الدین ابو سعید کوکبری بن علی ، اتابکان اربل(بنی بکتکین ) ، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب (۵۸۶-۶۳۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۲۱۵۱۹
رنگ : مسی با زنگار نارنجی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :