تقدیرنامه قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

تقدیرنامه ملکه ویکتوریا به حاج کاظم ملک التجار به پاس خدمات در نمایشگاه صنعت جهانی در لندن در 1851
Accession Number: 0000.16.00006
Medium : ملکه ویکتوریا
Date : 1851 میلادی (قرن 19)
Color : زمینه نخودی
Technique : دستنویس، نقاشی،
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline