قطعه شعر پهلوی

Your Comment:

قطعه شعر در وصف ملک اثر فتوت 10 سطر نستعلیق سال 1338
Accession Number: 0000.16.00007
Medium : وصف ملک
Date : 1338 شمسی (قرن 14)
Color : زمینه نخودی
Dimensions : length (29 سانتیمتر و 8 میلیمتر) width (22 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Donator : فتوت آموزگار آذربایجانی
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline