فرمان ناصرالدین شاه قاجار قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

فرمان ناصرالدین شاه : اعطای لقب ملک التجاری ممالک محروسه به حاج محمد کاظم ملک التجار پس از فوت پدرش آقا مهدی (صفرالمظفر 1287ق) ابعاد : 44×57 سانتیمتر /شکل مهر : مربع محراب دار/اندازه مهر : 6/4×2/3 سانتیمتر سجع مهر : الملک لله تعالی تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت صیت داد ومعدلت از ماه تا ماهی گرفت خط : نستعلیق/تعداد سطر : 6/توشیح : (صحیح است) محاذی سطر اول/نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره روشن
Accession Number: 0000.16.00011
Medium : اعطای لقب محمدکاظم ملک التجار
Date : 1287 قمری (قرن 13)
Color : زمینه نخودی
Material : کاغذ، دست ساز آهار مهره روشن،
Dimensions : length (56 سانتیمتر و 9 میلیمتر) width (44 سانتیمتر و 6 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Exhibitions : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
Reference :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، 1388 ، از صفحه 807 تا صفحه 831
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline