نامه قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

نامه از نورعلی خلیفه از دراویش نعمت اللهی 10 سطر شکسته تحریری
Accession Number: 0000.16.00014
Medium : دراویش نعمت اللهی
Color : طلایی
Dimensions : length (30 سانتیمتر) width (17 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Exhibitions : مایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline