تمبر بیاد مساعی ایران در راه پیروزی جنگ جهانی دوم پهلوی

Your Comment:

تمبر 25 دیناری با موضوع بیاد مساعی ایران در راه پیروزی جنگ جهانی دوم و نقش پرچم پهلوی
Accession Number: 1328.10.00824
Medium : نقش پرچم پهلوی
Date : 10 اردیبهشت 1328 شمسی (قرن 14)
Color : سبز و سفید و قرمز
Dimensions : length (4 سانتیمتر و 4 میلیمتر) width (3 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline