تمبر 1 ریالی ملی شدن صنایع شیلات در ایران پهلوی

Your Comment:

تمبر 1 ریالی ملی شدن صنایع شیلات در ایران و تصویر یک عدد ماهی
Accession Number: 1332.10.00892
Medium : تصویر یک عدد ماهی
Date : 11 بهمن 1332 شمسی (قرن 14)
Color : سبز و سیاه
Dimensions : length (4 سانتیمتر) width (2 سانتیمتر و 9 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline