تمبر یادبودی 14 ریالی دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران پهلوی

Your Comment:

تمبر یادبودی 14 ریالی دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران 24 مهر 1342 به رنگ قهوه ایی با تصویر رئیس جمهور فرانسه ، تاج شاهنشاهی ایران و نمایی از تخت جمشید. مبلغ تمبر به فارسی و لاتین. عبارتهای - پست ایران - دیدار رسمی حضرت رئیس جمهور فرانسه مهر 1342 - VISITE OFFICIELLE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCIASE - بر روی تمبر.
Accession Number: 1342.10.01047
Medium : دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه از ایران
Date : 24 مهر 1342 شمسی (قرن 14)
Color : قهوه ایی
Dimensions : length (4 سانتیمتر و 6 میلیمتر) width (3 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline