تمبر 8 ریالی روز راه آهن پهلوی

Your Comment:

تمبر 8 ریالی روز راه آهن و نقش قطار و رضا شاه و محمد رضا شاه
Accession Number: 1355.10.01637
Medium : نقش قطار و رضا شاه و محمد رضا شاه
Date : 23 مهر 1355 شمسی (قرن 14)
Color : سیاه و زرد
Dimensions : length (3 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (3 سانتیمتر)
Donator : حاج محمود کاظمی
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline