قطعه نستعلیق ممتاز .قلم مشقی .کتابت

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز .قلم مشقی وکتابت .صفحه پردازی :چلیپا .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی وفستقی.مرکب :مشکی.رقم :علی الکاتب.زمینه چلیپا حل کاری .حاشیه:دارای 8چلیپا بقلم کتابت خفی بر زمینه فستقی .لچکها مذهب ومنقش به گلهای الوان.جدول کشی به عودی .عنابی .طلا ولاجوردبا تحریر مشکی.تسمه اندازی با زرافشان درشت بر زمینه فستقی.پاسپارتو به سرنج .کمند به طلا باتحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00029
Artists : میر علی هروی (خوشنویس) حلیم ابوالحسن یمین الدین بن سیف الدین محمود معروف به امیر خسرو دهلوی (شاعر)
Medium : ابیاتی از یک غزل امیر خسرو دهلوی
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی وفستقی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخودی وفستقی، حل کاری، جدول کشی، زرافشان، تسمه اندازی، پاسپارتو، کمند اندازی،
On View In : ترنج(Not On View)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :