قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت .رنگه نویسی صفویه

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز . قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری 5سطری.کاغذ :دست ساز آهار مهره حنایی .مرکب :سرنج .تاریخ :1122ق .رقم : احمد نیریز ی .حاشیه :تسمه اندازی به مشکی وسبز روشن .جدول کشی به طلا .سرنج .زرد وصورتی باتحریر مشکی .پاسپارتوبه آبی .کمند به طلایی با تحریر مزدوج مشکی
Accession Number: 1393.03.00066
Artists : احمد نیریزی (خوشنویس) الفیه ابن مالک (شاعر)
Medium : اشعاری در صرف و نحو عربی
Date : 1122 قمری (قرن 12)
Color : زمیینه :حنایی
Material : کاغذ دست ساز آهار مهره حنایی، سرنج،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست سازآهار مهره حنایی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی،
Dimensions : length (12 سانتیمتر) width (8 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : آقای سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of صفویه on timeline