یک برگ قرآن .دو رو.بخط کوفی روی پوست آهو عباسیان 750 میلادی (قرن 8) - 1258 میلادی (قرن 13)

Your Comment:

یک برگ قرآن .بخط کوفی.دورو.صفحه پردازی :دفتری 5سطری . روی پوست آهو .اعراب گذاری باگوی زرین.حاشیه :تسمه اندازی به سرمه ای.جدول کشی به آبی روشن .سرخی .سبزوطلایی باتحریر مشکی.پاسپارتو :به نخودی
Accession Number: 1393.03.00089
Artists : قرآن (قرآن)
Medium : قرآن (آیه 49-50 سوره غافر)
Date : (قرن 3)
Color : زمینه: نخودی
Material : پوست آهو، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی بر روی پوست آهو، تسمه اندازی، جدول کشی،
Dimensions : length (22 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (15 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : بانو عزت ملک
Tags :
Historical period of عباسیان on timeline