قطعه نستعلیق خوش. قلم جلی و مشقی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق خوش. قلم جلی و مشقی. صفحه‌پردازی: دفتری. کاغذ: فرنگی آهارمهره نخودی. مرکب: قهوه‌ای. مشکی. تاریخ: ربیع‌الاول 1335 رقم: محمد حسین هروی. بین خطوط اکلیل‌اندازی منقش و محرر. حاشیه: تسمه‌اندازی به سبز سیر. جدول‌کشی به اکلیل طلایی و شنگرف با تحریر مشکی. پاسپارتو: مقوای نخودی تیره.
Accession Number: 1393.03.00112
Artists : محمد حسین هروی (خوشنویس)
Medium : در مدح میر محمد علی (نقاش - مذهب و صحاف)
Date : ربیع‌الاول 1335 قمری (قرن 14)
Color : زمینه: نباتی
Material : کاغذ فرنگی نباتی، مرکب مشکی. قهوه‌ای و شنگرف،
Technique : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی نباتی، اکلیل‌اندازی ، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (35 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (22 سانتیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline