قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی. صفحه‌پردازی: مورب و دفتری. کاغذ: آهار مهره نخودی. مرکب: مشکی. رقم: عبدالصمد قزوینی. بین خطوط برگهای طلایی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به عودی و صورتی مایل به سرخی. جدول‌کشی به طلایی. پاسپارتو: به سبز. کمند: به طلایی.
Accession Number: 1393.03.00140
Artists : عبدالصمد قزوینی (خوشنویس) سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شعر)
Medium : شعر و نثر عرفانی و اخلاقی از سعدی و شاعران دیگر
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی برکاغذ فرنگی آهار مهره نخودی، حل کار ی، تسمه اندازی، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (16 سانتیمتر) width (6 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Donator : بانو عزت ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline