قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت. صفحه‌پردازی: مختلط. کاغذ: آهار مهره فرنگی حنایی. مرکب: مشکی. تاریخ: اواخرجمادی الاول 1301ق. رقم: محمدرضا. بین خطوط رنگ اکلیل طلایی. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی منقش چاپی. جدول‌کشی به اکلیل طلایی. پاسپارتو به گل‌بهی. کمند به اکلیل طلایی.
Accession Number: 1393.03.00146
Artists : محمد رضا تبریزی منشی (خوشنویس)
Medium : ابیاتی از شاعران از جمله حافظ و...
Date : جمادی‌الاول 1301 قمری (قرن 14)
Color : زمینه :حنایی
Material : کاغذ آهار مهره ختایی فرنگی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ آهار مهره حنایی فرنگی، اکلیل اندازی ، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (12 سانتیمتر و 8 میلیمتر) width (8 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Donator : عزت بانو ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline