منطق‌الطیر

Your Comment:

شعر فارسی- قرن ‎۶ق
Accession Number: 1393.04.05322/000
Artists : محمدبن ابراهیم عطار (نامعلوم)
Medium : ادبیات( شعر فارسی)
Date : قمری (قرن 10)
Color : نخودی
Technique : دست نویس، ضربی،
Dimensions : length (5 سانتیمتر و 9 میلیمتر) width (23 سانتیمتر و 7 میلیمتر) thickness (3 سانتیمتر و 3 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :