شاهنامه صفویه

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.05986/000
Artists : ابوالقاسم فردوسی (شاعر)
Medium : شعرحماسی فارسی
Date : قمری (قرن 10)
Color : نخودی
Material : ترمه، چرم میشن،
Technique : دست نویس، دست ساز، ضربی،
Dimensions : length (31 سانتیمتر و 7 میلیمتر) width (20 سانتیمتر) thickness (6 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline