ایران را چه کنم؟: ساماندهی و نابسامانیهای توسعه علمی

پدیدآورندگان
  • نام: رضا منصوری / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۲۲۴ ص
یادداشت ها
  • کتابنامه
  • نمایه
  • 9-42-8161-964 ISBN
موضوعات
  1. تحقیق و توسعه -- ایران
  2. تحقیق -- ایران
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /40 955 م‎794‎الف