بنیادهای نخبه‌پرور ایران و جهان (مجموعه مقالات)

پدیدآورندگان
  • نام: ابوالفضل کیانی / نقش: -
  • نام: علی‌اکبر موسوی موحدی / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۵۸۵ ص.: جدول، نمودار
تکنیک چاپکتاب
یادداشت ها
  • کتابنامه: ص. [۵۷۵]-‎۵۷۹؛ همچنین در پایان هر فصل
  • نمایه
  • شابک: ‎۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۸۱۲
موضوعات
  1. موسسات تحقیقاتی
  2. انجمنها، موسسه‌ها و غیره
  3. مؤسسات علمی و آموزشی
  4. نخبگان
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /4025 م‎842‎ب ‎1387