پارک فن‌آوری پیشرفته

پدیدآورندگان
  • نام: محمد سعیدی مهرآباد / نقش: مترجم
  • نام: گلبابک راوشی / نقش: مترجم
  • نام: نعیم افغان / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • د، ‎۱۵۷ ص.: مصور، جدول، نمودار
یادداشت ها
  • عنوان اصلی: High technology park: a guidebook for design and assessment, c1990
  • کتابنامه
  • 1-142-454-964 ISBN
موضوعات
  1. پردیسهای پژوهش
  2. موسسات تحقیقاتی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /406 الف‎658‎پ