پژوهش و پژوهش‌نامه

پدیدآورندگان
  • نام: امیر حسین آریانپور / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۱۰۹ص
یادداشت ها
  • 7_05_6595_964 :ISBN
  • کتابنامه
موضوعات
  1. تحقیق
  2. پایان نامه‌ها
  3. روش‌شناسی
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /42 آ‎445‎پ