روش تحقیق و متن‌نویسی

پدیدآورندگان
  • نام: حسین اردستانی / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۱۲۶ص
یادداشت ها
  • ‎۳ـ‎۰ـ‎۹۳۶۲۵ـ۹۶۴ :ISBN
  • کتابنامه: ص. ‎۱۱۹ـ ‎۱۲۶
موضوعات
  1. تحقیق
  2. فن نگارش
  3. گزارش‌نویسی
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /42 الف‎379‎ر