روشهای تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی

پدیدآورندگان
  • نام: اسماعیل بیابانگرد / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۱۶۹ص.: جدول، نمودار
یادداشت ها
  • ‎۲ـ‎۱۳ـ‎۷۷۲۵ـ۹۶۴ :ISBN
  • کتابنامه: ص. ‎۱۶۹
موضوعات
  1. علوم انسانی -- روش شناسی
  2. علوم اجتماعی -- روش شناسی
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 ب‎894‎ر