مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی تهران ۲۴ - ‎۲۲ اسفند ‎۱۳۸۵

تنالگانکنگره ملی علوم انسانی (‎۱۳۸۵: تهران)
پدیدآورندگان
  • نام: مظفر نامدار / نقش: گردآورنده
مشخصات ظاهری
  • ج.: نمودار، جدول
تکنیک چاپ<اهدایی>
یادداشت ها
  • چاپ اول: ‎۱۳۸۷
  • کتابنامه.
  • <اهدایی پژوهشگاه علوم انسانی در سال ‎۱۳۹۲>
موضوعات
  1. علوم انسانی -- ایران -- کنگره‌ها
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
مندرجاتج.‎۱. <وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر (کلیات)>.- ج.‎۲.< وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر (نگاهی به آموزش علوم انسانی و شاخه‌های آن در ایران (دفتر نخست)> .- ج.‎۳.< وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر (نگاهی به آموزش علوم انسانی و شاخه‌های آن در ایران (دفتر دوم)>.- ج.‎۴.<علوم انسانی بومی - دینی> .- ج.‎۵.< آسیب شناسی علوم انسانی در ایران (جستارهایی در موانع فرهنگی و ساختاری رشد علوم انسانی در ایران)> .- ج.‎۶.< آسیب شناسی علوم انسانی در ایران (با نگاهی به موانع نظام آموزشی و پژوهشی و مشکلات پاره‌ای از رشته‌های تحصیلی)> .- ج.‎۷.<راهبردهایی برای ارتقاء علوم انسانی در کشور>.- ج.‎۸. <راهکارهایی برای ارتقاء علوم انسانی در کشور> >
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 ک‎751‎م ‎1385