زمینه‌های روش‌شناختی تئوری سازمان

پدیدآورندگان
  • نام: حسن میرزائی اهرنجانی / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • شش، ‎۲۱۷ ص
یادداشت ها
  • پشت جلد به انگلیسی: Methodological Grounds of Organization Theory
  • کتابنامه: ص. ۲۱۱ - ‎۲۱۷
  • 5-083-530-964 ISBN
موضوعات
  1. علوم انسانی -- روش شناسی
  2. روش‌شناسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 م‎934‎ز