اعطای نشان سرخ از مرتبه دوم یاوری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۰۹
تاریخ خلق : ۱۲۵۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه نخودی
تکنیک : دستنویس، دست ساز آهار مهره روشن،
ابعاد : طول (۵۰ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱