فرمان ناصرالدین شاه قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه : به مویدالدوله فرمانفرمای خراسان وسیستان درمورد از تصرف خارج کردن مزارع محمود آباد وبردو وتحویل آن به نقد علی خان جامی (رمضان المبارک ۱۳۱۱ق ) ابعاد : ۲۴×۴۱ سانتیمتر/شکل مهر : مربع محراب دار منقش/اندازه مهر : ۳×۴/۲ سانتیمتر/سجع مهر : الملک لله - السلطان بن السلطان ناصرالدین شاه قاجار خط : شکسته نستعلیق /تعداد سطر: ۷/توشیح : ( صحیح است ) منقش در زیر سطر اول نوع کاغذ : دورفرمان وصالی شده باکاغذ الوان قرمزومتن اصلی کاغذ دست ساز آهارمهره نخودی رنگ
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۳۰
موضوع اثر : املاک نقدعلیخان جامی
تاریخ خلق : ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
جنس : کاغذ، دست ساز آهارمهره نخودی رنگ،
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱