مبایعه نامه ترکمانان آق قویونلو

نظر شما:

مبایعه نامه دوره رستم بیگ آق قوینلو درباره خرید املاکی در بلوکات اصفهان شامل جوزدان ،قهاب ،قهجاورستان، دستجرد، رویدشت علیا و سفلی، طنبورسات به مبلغ ۱۴۰ تومان تبریزی وهشت هزاروپانصدونود دینار تبریزی به دستیاری روزبهان خنجی وزیر با وکالت شیخ تاج الدین احمد بن المولی السعید.۹۰۰ق
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۵۱
موضوع اثر : خرید زمین در اصفهان
تاریخ خلق : ۱۵ رمضان ۹۰۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۴ متر و ۸۵ سانتیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، معرفی قدیمی ترین سند موسسه کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۹۲ ، از صفحه ۱۵۱ تا صفحه ۱۵۸