بلوک شش تایی نوروز باستانی ماهی های زینتی آب شیرین بلوک یادگاری جمهوری اسلامی

نظر شما:

بلوک شش تایی نوروز باستانی ماهی های زینتی آب شیرین بلوک یادگاری۲۱۰۰ ریالی رنگارنگ ۶ تمبر در ارزش های ۶۰۰،۵۰۰،۴۰۰،۳۰۰،۲۰۰،۱۰۰ ریال در داخل یک برگ و به صورت بلوک یادگاری در بالای آن متن ماهیهای زینتی آب شیرین وORNAMETAL -FRESH WATER FISHESنوشته شده است. (این تمبر در شماره های ۲۹۸۶ و ۲۹۸۷ و ۲۹۸۸ و ۲۹۸۹ و۲۹۹۰ و ۲۹۹۱ توضیح داده شده است)
شماره اموال : ۱۳۸۲.۱۰.۰۲۹۸۵
موضوع اثر : نوروز باستانی
تاریخ خلق : ۱۶ اسفند ۱۳۸۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : ادراه پست