نامه محمدکاظم به پسرش حسین درباره معاون الایاله، مالیات، اختلاف با عین الدوله و .... ۱۳۲۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک در خصوص اقدامات تقی خان معاون الایاله در مورد فریمان و همچنین نحوه گردآوری مالیات و اختلافشان با عین الدوله در مسئله فریمان و حمایت روسیه و علما از ایشان و ... به انضمام رونوشت تلگراف حجة الاسلام محمد نجفی به حاجی سید علی یزدی در این خصوص به تاریخ ۱۳۲۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۵۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۱۳ رمضان ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک