نامه محمدکاظم به پسرش درباره مالکیت بر فریمان، صدور برات، انتصاب ریئس جدید تلگرافخانه و... ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به حسین آقا ملک در خصوص مالکیتشان در فریمان و کاریز بداق و نحوه صدور برات و انتصاب عبدالجواد میرزا به عنوان رئیس تلگرافخانه مشهد و دشمنی وی با ایشان و همچنین اقدامات ورثه آصف الدوله مبنی بر جذب حاجی محمد حسن معاون التجار به طهران و ... به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۹۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۹ ربیع‌الثانی ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک