نامه محمدکاظم به حسین درباره شرکت عمومی، راه استارا، اصف الدوله، نقض حکم غیابی و... ۱۳۳۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر اظهار گله از پاسخ ندادن نامه های وی، در مورد امین الدوله و عمل کاروانسرا، در خصوص قضیه شرکت عمومی و راه آستارا، ضرورت نقض حکم غیابی صد و هشتاد هزار تومان، لزوم ارسال هر چه زودتر پول ادیب الممالک، توصیه به رفت و آمد و مدارا با آصف الملک، تقاضای ارسال چند راس اسب، در مورد کاغذسازی و جعل سندهای عین الدوله به انضمام نامه میرزا حسین خان محاسب به ملک التجار در مورد تقاضای ارسال یک طاقه برگ زمستانی جهت وی و همچنین نامه حاج حسن آقا به برادرش راجع به ضرورت ارسال حواله برات ادیب الممالک به تاریخ ۱۳۳۱ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۸۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱ محرم ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک