نامه پهلوی

نظر شما:

نامه عبدالحسین ملک از مشهد به حسین ملک در خصوص نحوه پرداخت مستمری ورثه معین التولیه به صورت جنسی به انضمام یک عدد اعلان مناقصه وزارت پست ، تلگراف و تلفن به تاریخ ۱۳۱۲ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۲۲
موضوع اثر : نامه عبدالحسین ملک از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۹ تیر ۱۳۱۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک