نامه پهلوی

نظر شما:

۲ نسخه از نامه پیرنیا استاندار خراسان به حسین ملک در مورد اجاره یا واگذاری مقداری از اراضی چناران جهت نوسازی آنها به تاریخ ۱۳۴۸ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۳۲۵
موضوع اثر : 2 نسخه از نامه پیرنیا استاندار خراسان به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۰ آذر ۱۳۴۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک