نامه حسین سیاسی به احمد سهیلی درباره عکسبرداری از نسخ خطی ۱۳۵۷ پهلوی

نامه سرلشکر حسین سیاسی رئیس کتابخانه ملک به احمد سهیلی خوانساری در مورد عکسبرداری از نسخ خطی و پاسخ سهیلی به نامه مذکور به تاریخ ۱۳۵۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۶۱۹
موضوع اثر : عکسبرداری از نسخه خطی
تاریخ خلق : از ۳ مهر ۱۳۵۷ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۶ مهر ۱۳۵۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک