نامه حمید حیدری به کتابخانه ملک درباره سه نسخه خطی مربوط به موقوفات استان قدس و نامه مدیر موقوفات ملک درباره عکسبردری از این نسخ خطی ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی

نامه حیدری رضوی و موسی یاوری به سرپرست آستان قدس در مورد سه نسخه خطی موجود در کتابخانه ملک درباره موقوفات آستان قدس و نامه سید محمد رئیسی مدیر موقوفات ملک به دکتر عبدالعی گویا در مورد عکس برداری از نسخه های مذکور و ارسال به مشهد به تاریخ ۱۳۵۸ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۶۳۰
موضوع اثر : عکسبرداری از سه نسخه خطی
تاریخ خلق : از ۱ شهریور ۱۳۵۸ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۲ شهریور ۱۳۵۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک