احکام و نامه های دکتر گویا به کارمندان کتابخانه و موزه ملک در مورد وضعیت اشتغال آنها ۱۳۵۸ش جمهوری اسلامی

نظر شما:

احکام و نامه های عبدالعلی گویا به کارمندان کتابخانه و موزه ملک در مورد وضعیت اشتغال آنها به تاریخ ۱۳۵۸ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۱۱۷
موضوع اثر : احکام پرسنلی
تاریخ خلق : ۱۳۵۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک