برگی از قرآن به خط نسخ ممتاز. قلم کتابت.(دورو) زندیه

نظر شما:

یک برگ قرآن( دورو)نسخ ممتاز.قلم کتابت.صفحه پردازی:دفتری ۱۵سطری.کاغذ :دست ساز آهارمهره نخودی (احتمالا ترمه اصفهان).مرکب :مشکی .بین سطور طلااندازی منقش ومضرس .حاشیه :تمام مذهب ومزین به نقوش اسلیمی وگل وبرگهای ختایی زرین .جدول کشی به طلا.آبی روشن ولاجورد.کمند به طلا باتحریر مزدوج مشکی.درحاشیه یک شمسه مذهب ومرصعی است که داخل آن عبارت "الجزو"به قلم زربرزمینه لاجورد کار شده است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۵
موضوع اثر : یک برگ قرآن (دورو)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دست ساز آهار مهره ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، طلا اندازی منقش و مضرس،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک