قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق عالی .قلم کتابت .صفحه پردازی :مورب نویسی. کاغذ :دست ساز آهار مهره نباتی .مرکب :مشکی .رقم : مخدوش است .بین سطور طلا اندازی .حاشیه: تسمه اندازی به کبودی وآبی فیروزه ای .جدول کشی به طلایی ولاجوردباتحریر مشکی .پاسپارتو :به نخودی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۰
موضوع اثر : نامه نگاری (مکتوبی به میرزا محمد شفیع شکسته نویس)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نباتی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ دست ساز، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، طلا اندازی ،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : ترنج(عدم نمایش)