قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.کتابت خفی زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز. قلم کتابت خفی. صفحه پردازی :مختلط نویسی (دفتری ومورب) .کاغذ:دست سازآهار مهره نخودی زرافشان. مرکب :مشکی .تاریخ :صفرالمظفر ۱۱۸۴.رقم :درویش عبدالمجید .بین خطوط طلا اندازی مضرس .حاشیه :دارای تسمه اندازی منقش به گل وبرگهای الوان نقوش حل کاری برزمینه گل بهی وآبی تیره .جدول کشی به آبی روشن .شنگرف وتحریر مشکی .پاسپارتو به سبز مغز پسته ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۸۰
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس)
موضوع اثر : حکایات تاریخی از سلطان محمود و امیر تیمور گورکانی
تاریخ خلق : ۱۱۸۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنو یسی با قلم نی برروی کاغذ دست ساز آهارمهره نخودی، طلا اندازی مضرس، تسمه اندازی منقش، جدول کشی ، پاسپارتو،
واقف : حاج حسین آقا ملک