قطعه قطاعی از خط نستعلیق متعلق به میر عماد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه قطاعی نستعلیق ممتاز. قلم جلی. صفحه‌پرازی: سیاه مشق. کاغذ: مقوای مشکی. رنگ کاغذ قطایی: نباتی. رقم: میر عماد الحسنی. قطاع: منسوب به میرزای سنگلاخ. دارای مهر بیضی شکل ناخوانا بر گوشه سمت چپ پایین اثر. بین خطوط گل و برگ‌های الوان با تکنیک نقاشی آبرنگ. حاشیه: دارای تسمه‌اندازی به نخودی. جدول‌کشی به قهوه‌ای و لاجورد با تحریر مشکی. پاسپارتو: منقش به نقوش حل‌کاری بر زمینه گل‌بهی. کمند به سفیدآب و تحریر مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۰۸
پدید آورندگان : میر عماد الحسنی (۹۶۱ تا ۱۰۲۴ ه.ق) (خوشنویس) احتمالا میرزا محمد علی قوچانی(میرزای سنگلاخ) (قطاع)
موضوع اثر : احتمالا یک بیت شعر
رنگ : زمینه: مشکی
جنس : کاغذ، کاغذ و چسب،
تکنیک : قطاعی، تسمه‌اندازی، پاسپارتو ، جدول‌کشی، کمنداندازی، قطاعی، حل‌کاری، نقاشی آبرنگ،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
نمایشگاه‌ها :