قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت خفی زندیه

نظر شما:

یک قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت خفی .صفحه پردازی :مورب نویسی ومتعاکس (مختلط نویسی) .کاغذ:دست ساز آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .رقم :درویش عبدالمجید طالقانی .حاشیه:تسمه اندازی به بنفش تیره
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۴۳
پدید آورندگان : درویش عبدالمجید طالقانی (خوشنویس) ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی (۴۷۳-۵۴۵ق) (شاعر) نورالله ضیای اصفهانی (وفات۱۰۵۲ق) (شاعر)
موضوع اثر : شعراز سنایی وضیای اصفهانی
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذدست ساز آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخودی ، تسمه اندازی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
اهداکننده : بانو عزت ملک