معارج‌ القدس فی مدارج معرفة النفس صفویه

نظر شما:

یکی از کتابهای فلسفی معروف منسوب به غزالی است ، نویسنده در این کتاب فهرست موضوعات آن را ذکر کرده ، دارای مقدمه و ده بیان و شانزده سؤال و سپس مطالب فلسفی و عرفانی دیگر است. نسخ محمد شفیع بن محمد مقیم ۱۱۱۹ه.ق، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه سمرقندی در ۸۷ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوهای لایی مغزدار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۵۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن محمد غزالی (مؤلف) محمدشفیع بن محمدمقیم (کاتب)
موضوع اثر : عرفان، روانشناسی- متون قدیمی تا قرن ‎۱۴. ، فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۱۱۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن، ترمه سمرقندی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک