اقل المدة بین العمرتین لبعض اخوانه فی الدین الذی نوی مجاورة بیت الله و ... ایام المجاورة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ملا محمد اسماعیل بن حسین بن محمدرضا مازندرانی خواجویی اصفهانی، نسخ محمدکاظم پسر میرزا محمد در ۱۲۴۷در مدرسه ی جده ی اصفهان، نام های رسائل در آغاز و میانه، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۱۵ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۰۶/۰۰۲
پدید آورندگان : اسماعیل‌بن محمدحسین خواجوئی (مؤلف) محمدکاظم‌بن میرزا محمد (خطاط)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۴۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک