شرح الکافیه صفویه

نظر شما:

تالیف نجم الائمه رضی الدین محمد بن حسن استرآبادی که در دهه نخست جمادی الاولی ۶۸۸ ساخته است، نسخ فضل الله بن محمد رفیع کاتب عاملی در ۵ ربیع لاول ۱۱۳۹، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر کتابخانه و مجلدخانه تبریز، مهر صنیع السلطنه، مهر محمد عبدالکریم، تملک شیخ موسی و محمد بن شیخ علی شیخ باقی، یادداشت جواد بن محمد علی بن کاظم در ۱۲۳۴ با مهر وی، بر کاغذ ترمه در ۳۹۷ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن استرآبادی (شارح و مولف) فضل‌الله‌بن محمد کاتب عاملی (کاتب) عثمان بن عمر ابن حاجب (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر الکافیه عثمان‌ بن عمر ابن‌الحاجب/ صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۱۳۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک