حاشیة تحریر اصول اقلیدس صفویه

نظر شما:

تالیف خواجه نصیر الدین طوسی، شکسته نستعلیق اواخر ذیقعده ۱۰۷۱، عناوین سفید مانده، نشان و شکل ها شنگرف، دارای مهر محمد الحسینی(؟)، بر کاغذ ترمه در ۷۱ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۱۴۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف و شارح)
موضوع اثر : نقد و تفسیر تحریر اصول اقلیدس محمدبن محمد نصیرالدین طوسی
تاریخ خلق : ۱۰۷۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک