تفسیر آیة " ثم استوی ..." صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسینعقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی این رساله از ابوعلی سینا است که در حاشیه شرح هدایه به چاپ رسیده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب) ابن سینا، حسین بن عبدالله (مؤلف)
موضوع اثر : تفسیر (آیه ثم استوی)
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک