شعاع (رساله در کیفیت...) صفویه

نظر شما:

نسخه مجموعه ای از رساله ها که به خط شکسته نستعلیق محمد بن حسین عقیلی استرآبادی در۱۰۵۸ کتابت شده است کاغذ نسخه نوعی ترمه و جلد ان تیماج قرمز و تعدا برگ آن ۵۸ برگ ۲۳ سطر در هر صفحه است نسخه وقف شده برای اهل علم شیراز با مهر بیضی کاتب العبد محمد العقیلی این رساله از خواجه نصیر الدین طوسی است با موضوع نور و جسم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۲/۰۰۸
پدید آورندگان : خواجه نصیر طوسی محدبن محمد (مؤلف) محمد بن حسین عقیلی استرآبادی (کاتب)
موضوع اثر : شعاع
تاریخ خلق : ۱۰۵۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک